اعضای کمیته راهبردی گروه ترویجی دوستداران محیط زیست :

1. آقای دکتر میثم طباطبائی
2. خانم مهندس فاطمه صابری
3.

خانم مهندس فاطمه کرباسی

4. آقای مهندس محمدرضا قهرمانی
5.

خانم مهندس فاطمه تاتار

6. آقای محمدرضا یوسفی
7. آقای حامد صفائی
8. آقای احسان صدیق